STATUTUL A.P.D.P.Cap. I : Dispoziţii Generale

Art. 1. Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România ( A.P.D.P. ) este constituită în conformitate cu art. 34 din Legea 21/1924 la data de 28.04.1990, în baza sentintei nr. 1568/19990 a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti. Sediul asociaţiei este în Bucureşti, b-ul Dinicu Golescu nr. 41, scara 2, ataj 1, apartament 37, sector 1.

Art. 2. Asociaţia este o organizaţie profesională apolitică, neguvernamentală şi autonomă, cu personalitate juridică, potrivit legii.

Art. 3. Asociaţia este organizată si funcţioneaza pe baza prezentului Statut, adaptat prevederilor OG 26/ianuarie 2000.

Cap. II : Scopul şi Obiectivele Asociaţiei

Art. 4. Asociaţia are ca scopuri să contribuie la :

 • apararea intereselor profesionale ale membrilor săi, indiferent de subordonare;
 • dezvoltarea cooperării şi favorizarea programului prin : analiza şi dezbaterea de ansmblu a problemelor care tratează drumul, trnsportul rutier, siguranţa circulaţiei si protecţia mediului înconjurător;
 • promovarea unor forme moderne şi unitare de organizare ale domeniului rutier;
 • informarea si perfecţionarea profesională continuă a membrilor sai;
 • introducerea progresului tehnic şi ştiinţific.

Art. 5.Obiectivele principale ale asociaţiei sunt :

 • Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România va asigura rolul şi obiectivele unui Comitet Naţional Român al A.I.P.C.R., în care sens va colabora permanent cu Asociatia Mondială de Drumuri şi cu comitetele tehnice ale acesteia;
 • Să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri ( A.I.P.C.R.);
 • Să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor proprii;
 • Să sprijine dezvoltarea cercetarii ştiinţifice şi tehnice din domeniul rutier;
 • Să sprijine realizarea corpurilor de specialişti ( experţi, verificatori, etc ) şi să apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
 • Să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau unităţi economice, sociale şi profesionale;
 • Să se afilieze la organisme similare naţionale si internaţionale;
 • Să organizeze conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme profesionale;
 • Să participe la manifestări tehnice similare din ţară şi străinatate;
 • Să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice formă în ţară şi străinatate;
 • Să asigure protecţia profesională a membrilor săi, în acest scop va funcţiona un „Consiliu de Onoare”
 • Să sprijine si sa stimuleze activitatea de inventica;
 • Să sprijine activitatea de pregatire si specializare a membrilor sai prin forme de invatamant adecvate;
 • Să propună şi să participe la elaborarea de instrucţiuni, standarde, normative tehnice şi acte normative specifice domeniului;
 • Să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, în domeniul drumurilor şi podurilor;
 • Să creeze baze de date tehnice;
 • Să asigure conform legii participarea cu specialişti în comisiile de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor şi achiziţiilor de bunuri din domeniu.

Cap. III : Atestarea Tehnică

Art. 6. Asociaţia va atesta din punct de vedere tehnic ( pregătirea profesională a personalului, dotarea cu utilaje şi echipamente specifice, experienţă în activitate, asigurarea calităţii, etc. ) persoane juridice de specialitate afiliate, în corelare cu prevederile legale.

Domeniile la care se asigură atestare tehnică sunt următoarele : cercetare, proiectare, consultanţă, expertiză, execuţie, întreţinere şi reparaţia de drumuri şi poduri.

Derularea activităţii de atestare se va asigura printr-o comisie centrală la Bucuresti, comisii teritoriale la Timişoara, Cluj Napoca si Iaşi.

Preşedintii comisiilor de atestare vor informa semestrial Biroul Permanent despre desfăşurarea activităţii.

Comisiile îşi vor desfăşura activitatea după regulamentul de funcţionare.

Cap. IV : Membrii - Drepturi şi Obligaţii

Art. 7. Asociaţia are membrii activi ( individuali şi colectivi ) şi membrii de onoare.

Art. 8. Pot deveni membri activi ai asociaţiei persoane fizice şi/sau juridice care au calificare şi preocupări în domeniul rutier definit la articolul 4.

Art. 9. Membrii de onoare, personalităţi din ţară sau străinatate, pot fi aleşi cu majoritate simplă de voturi, de către conferinţa naţională a asociaţiei pentru recunoaşterea serviciilor aduse sau a contribuţiei remarcabile la progresul în domeniul drumurilor şi al transportului rutier.
Membrii de onoare nu plătesc cotizaţie.

Art. 10. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi :

 • să participe direct sau prin delegaţi la lucrările conferintei;
 • să se exprime şi să-şi susţină liber parerile în ocaziile prilejuite de activitatea asociaţiei;
 • să facă parte din comitetele tehnice naţionale ale asociaţiei;
 • să ia parte la manifestările organizate de asociaţie şi să participe la dezbateri;
 • să colaboreze la publicaţiile tipărite de asociaţie;
 • să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Naţional sau al filialelor teritoriale;
 • să participe ca reprezentanţi ai asociaţiei la congrese, conferinţe, în ţară sau străinatate;
 • să participe la formele de pregătire şi specializare profesională organizate de asociaţie;
 • să aibă acces la mijloacele din dotarea asociaţiei;
 • să participe la concursul profesional „Anghel Saligny” şi la acordarea altor premii instituite de asociaţie.

Art. 11. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii :

 • să respecte prevederile statutului;
 • să platească cotizaţia de membru;
 • să respecte normele de etică profesionala şi ţinută morală;
 • să sprijine şi să participe la desfăşurarea activităţilor asociaţiei;
 • să susţină în toate ocaziile prestigiul asociaţiei şi al sectorului rutier.

Art. 12. Membrii asociaţiei îşi pierd calitatea prin :

 • neplata cotizaţiei timp de 6 luni;
 • pierderea drepturilor civile;
 • încălcarea eticii profesionale.

Cap. V : Organizarea si Conducerea Asociaţiei

Art. 13. Structura organizatorică a asociaţiei este constituită din :

 • filiale teritoriale cu / fără personalitate juridică;
 • grupe de membrii individuali în cadrul filialelor;
 • comitete tehnice naţionale la nivel central cu partciparea membrilor de la filiale.

Art. 14. Organul de conducere este Conferinţa Naţională, respectiv teritorială care se organizează anual sau la cererea a cel puţin o treime din membrii.

Art. 15. Conferinţă Naţională se va putea desfăşura şi va fi statutar constituită dacă sunt prezenţi cel puţin doua treimi dintre delegaţii aleşi la Conferinţele teritoriale.

Art. 16. Conferinţele teritoriale se vor putea desfăşura şi vor fi statutar constituite cu majoritatea simplă a membrilor.

Art. 17. Conferinţa Naţionala are următoarele atribuţii :

 • aprobă statutul asociaţiei, îl poate modifica sau completa;
 • analizeaza activitatea Consiliului Naţional între conferinţe;
 • aproba bugetul asociaţiei şi descarcă gestiunile pentru anul precedent;
 • alege noul Consiliu Naţional, comisia de cenzori si comitetele tehnice naţionale, odată la 2 ani;
 • aprobă programul de activitate al asociaţiei pe perioada urmatoare.

Art. 18. Convocarea conferinţelor şi difuzarea materialelor se va face cu cel putin 3 zile înainte de data desfăşurării.

Art. 19. În intervalul dintre conferinţe, asociaţia va fi condusă de un Consiliu Naţional ales pe o durată de 2 ani, format din 19-35 membri.
Alegerea Consiliului Naţional se face cu majoritate simplă de voturi de către Conferinta Naţională prin vot deschis.
Alegerea preşedintelui se face de către membrii Consiliului Naţional prin vot deschis.
Presedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu alte organizaţii din ţară şi străinatate. Preşedintele conduce lucrările Consiliului Naţional si ale Biroului Permanent. În cazuri exceptionale poate delega aceste atribuţii.

Art. 20. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii :

 • alege Biroul Permanent cu următoarele funcţii : un preşedinte, un primvicepreşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar şi patru membrii;
 • urmăreşte realizarea obiectivelor asociaţiei stabilite prin statut si prin hotărârile Conferinţei Naţionale;
 • elaborează concepţia şi strategia de dezvoltare a asociaţiei;
 • analizeaza şi stabileste programul de lucru al comitetelor tehnice naţionale;
 • aproba înfiinţarea de noi filiale teritoriale.

Art. 21. Consiliul Naţional se întruneşte semestrial şi ori de căte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte si poate lua decizii cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor acestuia.

Art. 22. Biroul Permanent asigura conducerea operativă a asociaţiei între şedinţele Consiliului Naţional şi va prezenta rapoarte de activitate periodic Consiliului Naţional.

Art. 23. Verificarea respectării disciplinei financiare, folosirii judicioase a mijloacelor băneşti şi a administrării patrimoniului se face de către comisii de cenzori, formate din 3 membri, alese din cadrul filialelor pe o durata de 2 ani de către conferinţe şi care vor funcţiona pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Naţional.

Art. 24. În cadrul asociaţiei se vor organiza comitete tehnice naţionale care să soluţioneze obiectivele asociaţiei şi programul de activităţi anual la nivel naţional cât şi teritorial.

Art. 25. Preşedinţii comitetelor tehnice naţionale se numesc de către Consiliul Naţional şi prezintă anual un raport asupra activităţii desfăşurate.

Art. 26. Filiala este organizaţia care reprezintă asociaţia teritorială. Organul de conducere al filialei este Conferinţa filialei. Între conferinţe, conducerea filialei se asigură de către un Consiliu format din : preşedinte, 1-3 vicepreşedinţi, un secretar si câte un membru din partea unor unităţi afiliate, aleşi prin vot deschis cu majoritate simplă. La filialele teritoriale care au numărul membrilor în Consiliul mai mare de 9 se poate constitui un birou permanent format din presedinte, 1-3 vicepresedinti si secretar.

Art. 27. Conferinţele filialelor se organizează anual sau la cererea a cel puţin o treime din membrii şi au următoarele atribuţiuni :

 • analizează activitatea Consiliului filialei;
 • aprobă bugetul filialei şi descarcă gestiunea pentru anul precedent;
 • alege o data la 2 ani noul Consiliu şi comisiile de cenzori;
 • alege delegaţii la Conferinta Naţională;
 • aprobă programul de activitate al filialei pentru perioada urmatoare.

Art.28. Hotărârile Conferinţei Naţionale şi teritoriale se aprobă prin vot deschis cu majoritate simplă.

Cap. VI : Formele de Activitate

Art. 29. Activitatea asociaţiei se desfăşoară prin :

 • comitete tehnice naţionale;
 • organizarea de congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri, cursuri, expoziţii şi târguri;
 • publicaţii de specialitate şi buletine informative;
 • biblioteci tehnice, centre de documentare şi altele;
 • colaborări cu alte organizaţii din ţară şi străinatate.

Art. 30. În vederea desfăşurării activităţii lor, asociaţia şi filialele teritoriale asigură mijloace materiale şi financiare ce se conduc după regulamente proprii.

Cap. VII : Mijloace Materiale şi Financiare

Art. 31. Patrimoniul asociaţiei se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace financiare obţinute din donaţii, sponsorizări, achiziţii şi construcţii, venituri proprii.

Art. 32. Asociaţia şi filialele au bugete proprii de venituri şi cheltuieli.

Art. 33. Sursele de venituri sunt :

 • cotizatii;
 • taxe de înscriere şi taxe de atestare tehnică;
 • sponsorizări, donaţii şi subvenţii de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară sau străinatate;
 • publicaţii periodice, publicitate, expoziţii, târguri, acţiuni turistice, organizarea unor cursuri şi altele;
 • orice alte surse legate de venituri ocazionale.

Taxele de înscriere în asociaţie şi cotizatiile anuale, atât pentru persoane fizice cât şi juridice, se stabilesc de către Conferinta Naţională a membrilor asociaţiei.

Art. 34. Veniturile se împart între filiala si Consiliul Naţional astfel :

 • cotizaţia anuală a membrilor colectivi se transmite 50 % la Consiliul Naţional pana la data de 30 iunie a anului respectiv;
 • taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor individuali rămân la dispoziţia filialelor teritoriale;
 • taxele de atestare tehnică rămân la A.P.D.P. Central şi la filialele unde funcţioneaza comisiile de atestare.

Art. 35. Cheltuielile care privesc asigurarea condiţiilor de funcţionare cuprind :

 • schimburi de experienţă, burse pentru specializare în ţară şi străinatate;
 • organizarea congreselor, simpozioanelor, conferinţelor, adunărilor şi cursurilor profesionale;
 • plata salariaţilor conducerilor asociaţiei sau a celor cu contract de muncă se face prin negociere, în funcţie de timpul de muncă prestat, cu aprobarea Biroului Permanent;
 • plata cheltuielilor legate de patrimoniu;
 • plata cheltuielilor ocazionale de funcţionarea asociaţiei;
 • plata premiului anual „Anghel Saligny” şi a altor premii;
 • alte cheltuieli ocazionale.

Art. 36. Pentru realizarea unor acţiuni ce interesează întreaga asociaţie, Consiliul Naţional şi/sau filialele se pot ajuta reciproc, organizatoric şi financiar.

Art. 37. Asociaţia trebuie să acopere din taxele, cotizaţiile si celelalte venituri provenite din activitatea sa, toate cheltuielile, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege.

Art. 38. Sumele necheltuite la sfârşitul anului se reportează în anul următor.

Cap. VIII : Alte Prevederi

Art. 39. Asociaţia are insignă, emblemă, siglă şi stampilă.

Art. 40. Membrii asociaţiei îşi atestă calitatea prin legitimaţii şi au dreptul să poarte insigna.

Art. 41. Afilierea, fuzionarea, transformarea sau desfiinţarea asociaţiei se va putea hotărâ numai de Conferinta Naţională, prin vot deschis cu majoritate simplă.

Art. 42. Statutul în forma initiala a fost definitivat în forma de mai sus prezentată, fiind depus la Judecătoria sectorului 1 la data de ............

Proiect statut 03.12
Cuprins
Download